Evaluering/afrapportering af vores pædagogiske læreplaner

Afrapportering af læreplan - Kultur, æstetik og fællesskab 2023 (vuggestuen)

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner.

 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier.

 • I Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard mener vi, at det er vigtigt:
 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kendskab til natur, udeliv og science.
 • At alle børn udvikler ansvarsfølelse og respekt for naturen & miljøet.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner.

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP. 
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn. 
 • Vi udvider børnenes kendskab til og vækker deres interesse for naturen & miljøet. 

4: Dagtilbuddets læringsforståelse.

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet.

 • Vi skaber de rammer, som understøtter børnenes oplevelse af kultur, æstetik og fællesskab.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at naturen også kan opleves æstetisk, ved at bruge naturmaterialer i kreative udfordringer.

6: De pædagogiske læremål

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Delmål:

 • Alle børn skal føle, det er dejligt, at være en del af en gruppe.
 • Børnene bliver  interesserede i at lave kreative aktiviteter - at være med til at skabe.
 •  herunder særligt materialer som er sansemæssige
 • At børn får kendskab til den kultur og de traditioner der er i vores institution, herunder fastelavn, påske, bedsteforældreblomsterdag 

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter.

 • Vi har arbejdet med børnene i mindre grupper, for at tilgodese de forskellige udviklingsniveauer, og for at understøtte børn i de sociale fællesskaber.
 • Vi har skabt en genkendelig hverdag med gentagelser for at styrke tryghed og give børnene følelsen af at kunne noget og det at være en del af en gruppe. Vi har  hver dag ved formiddags maden sunget 2 sange. Disse sange er med fagter for at understøtte de ikke talende børns mulighed for at være deltagende i fællesskabet. 
 • Vores kreative aktiviteter har taget udgangspunkt i sansemæssige oplevelser. Vi har malet med fingrene, fået malet vores fødder og leget med kartoffelmel og farvet ris. Vi har leget med lim, glimmer og pailletter til fastelavn, vi har klædt os ud og slået katten af tønden. Vi har fundet påskeæg og spist påskefrokost med sild, æg og rejer.  
 • Vi har valgt at sætte ekstra fokus på foråret og vores årlige traditionelle bedsteforældre-blomsterdag. Vi har i maj måned primært haft vores aktiviteter udendørs, da det giver andre sansemæssige- og æstetiske oplevelser, end når vi har vores aktiviteter på stuen. 
 • Vi har arbejdet med jord og plantet frø. Vi har fundet - og taget billeder af vores udvalgte træ og fulgt det springe ud. Vi har løftet sten og fundet insekter, som vi måske turde fange og nærstudere. 

8: Børn med særlige behov.

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau. 
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår møder naturen og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det. 
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering.

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personalemøder. 
 • Vi har taget billeder og skrevet på aula. Vi har pyntet op på stuen.
 • Vi har justeret vores aktiviteter, da der har været ændringer i personale - og børnegruppen undervejs. 
 • Vores spiringsforsøg virkede overhovedet ikke, ikke en eneste solsikke fik børnene med hjem, men de var sjove at plante alligevel.

10: Perspektivering

 • Vi har valgt at fortsætte med vores fagte sange, da det udover at styrke fællesskabet også understøtter den sproglige udvikling.
 • Vi skal være bedre forberedt til næste spiringsforsøg.

Evaluering af læreplan – Kultur, æstetik og fællesskab 2023 (børnehaven)

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At give børnene mulighed for at praktisere den danske kultur i hverdagen
 • At alle børn oplever at udforske og eksperimentere med de udtryk de møder på deres vej, samt at de møder kulturelle mønstre, dvs. normer og værdier

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skabte de rammer som giver børnene mulighed for at opleve sig som værdifulde deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • Vi skabte fysiske rammer, der kunne styrke børnenes mulighed for læring, herunder arbejdede vi i små grupper, sammensat ud fra børnenes aktuelle udviklingsniveau. Vi understøttede børnenes erfaringer gennem vores daglige aktiviteter og rutiner.
 • Vi skabte trygge rammer i hverdagen, hvor børnene får mulighed for indflydelse på deres hverdag og hvor deres initiativer bliver taget alvorligt.
 • Vi har haft øje for betydningen af børnenes perspektiver og medinddragelsen i hverdagen, som har  givet anledning til at have mere fokus på, hvad der kan skabe de bedste mulige rammer og betingelser for børnenes leg og læring, samt til at understøtte deres dannelse og trivsel.
 • Vi oplevede større engagement i hele børnegruppen og det var med til at understøtte børnenes relationer både i det forpligtende og uforpligtende fællesskab. 
 • Vi skaber de rammer, som giver mulighed for at børnene får kendskab til de forskellige kulturer, de kommer fra.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at være nysgerrige på hinandens forskelligheder og anerkendende overfor disse. 

6: De pædagogiske læremål

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige  former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi brugte vores faste aktiviteter for at give børnene en overskuelig og tryg hverdag. Vi arbejdede med det aktuelle tema ( kultur, æstetik og fællesskab ), som er udgangspunkt i vores pædagogiske arbejde. Samtidig præsenterer vi børnene for nye udfordringer i passende mængder, så barnets lyst til at lære nyt bliver vækket. 
 • Vi har arbejdet med børnenes forskellige baggrund og kultur, da vi har flere børn med anden etnisk baggrund end dansk, så derfor talte vi om deres land og forskellighederne. Vi besøgte deres boliger og snakkede om forskellige måder at bo på. Det udspringer i vores kreative udtryk ved at tegne, male, og bygger med forskellige materialer. Til afslutning af vores tema holdt vi en fernisering for familierne med fælles spisning, hvor der blev serveret mad fra den forskellige kultur. En dejlig og spændende aften. Det blev dejligt at se hvordan vores forældregruppe viste stor nysgerrighed på hinandens kultur, især gennem madoplevelser.
 • Vi udfordrede  børn i deres nærmeste udviklingszone, så barnet får lyst til at lære og opleve at mestre. Ved mange gentagelser mestrer barnet opgaven., f. eks med at klippe, klistre, male, modellere og tegne. 
 • Vores arbejde i grupper var også inspireret af årstiderne, hvor børnene viste stor interesse i små dyr og hvordan natur vågner og viser sine dejlige sider. ( lille projekt med spirer, solsikker, og poser med radiser i vinduerne, samt vores lille køkkenhave ude på legepladsen, hvor vi høstede radiser, jordbær, tomater, bønner. m.m ) Sommer og varme var også en del af oplevelserne, ved at prøve sand under tæerne, koldt og varmt vand. Vi viste børnene i fællesskab hvordan vores mad kommer fra jord til bord.
 • Vi har været opmærksomme på, at de øvrige læreplanstemaer har været implementeret i vores hverdag og vores aktiviteter.
 1. eks ved :

I den sociale udvikling er vi opmærksomme på at arbejde  i mindre grupper, så der blev mere plads til at det enkelte barn bliver set og hørt.

Den sproglige udvikling er med hele tiden, da sproget er en del af den daglige kommunikation. ( vi læste eventyr og sang fælles om fredagen i hele huset )

Vi arbejder med krop og bevægelse med dans, motoriske baner og afholdt den årlige OL i Helsted, hvor børnene prøvede forskellige motoriske aktiviteter 

Natur, udeliv og science - til vores turdag og i dagligdagen på legepladsen fik børnene mulighed for at opsøge hinanden, så i fællesskab kunne indsamle og studere insekter, blomster og planter.  

Med den personlige udvikling arbejder vi hver dag i vores rutiner, samt at denne gang var mere fokus på hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. 

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på passende vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi er opmærksomme på børn med særlige behov for at have et bedre overblik over, hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene.
 • Vores forældre bliver altid inddraget i hverdagen via aula og daglig kontakt med personalet. Denne gang var det fernisering, som var anledning til samhørighed og fællesskab. 
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter, og lægger disse på aula.

Vi skal blive bedre til at lave grupper, der passer til børnenes nærmeste udviklingszone og justerer undervejs, hvis det er nødvendigt.

Den erfaring tager vi med os i de kommende projekter.

Evaluering af læreplanen – Alsidig personlig udvikling 2022.

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner
 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Børnehaven og vuggestuen Rådmands Boulevard mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres alsidige personlighedsudvikling.
 • At alle børnene skal have mulighed for at få et nuanceret kendskab til både sig selv og andre.
3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner
 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations- og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker barnets kendskab til sin omverden: (hvem er jeg, min familie, venner, hvor bor jeg m.m.)
4: Dagtilbuddets læringsforståelse
 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling at være gode rollemodeller for børnene.
5: Børnemiljøet
 • Vi skabte de rammer som giver børnene mulighed for at opleve sig som værdifulde deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • Vi skabte fysiske rammer, der kunne styrke børnenes mulighed for læring, herunder arbejdede vi i små grupper, sammensat ud fra børnenes aktuelle udviklingsniveau.
 • Vi understøttede børnenes erfaringer gennem vores daglige aktiviteter og rutiner.
 • Vi skabte trygge rammer i hverdagen, hvor børnene får mulighed for indflydelse på deres hverdag og hvor deres initiativer bliver taget alvorligt.
 • Vi har haft øje for betydningen af børnenes perspektiver og medinddragelsen i hverdagen, som har givet anledning til at have mere fokus på, hvad der kan skabe de bedste mulige rammer og betingelser for børnenes leg og læring, samt til at understøtte deres dannelse og trivsel.
 • Vi oplevede større engagement i hele børnegruppen og det var med til at understøtte børnenes relationer både i det forpligtende og uforpligtende fællesskab.
6: De pædagogiske læremål
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.
7: De pædagogiske metoder og aktiviteter
 • Vi brugte vores faste aktiviteter for at give børnene en overskuelig og tryg hverdag.
 • Vi arbejdede med det aktuelle tema (barnets alsidige personlige udvikling), som er udgangspunkt i vores pædagogiske arbejde. Samtidig præsenterer vi børnene for nye udfordringer i passende mængder, så barnets lyst til at lære nyt bliver vækket. Børnene deltager i samling, planlægning og så vidt som muligt i alle de beslutninger som vedrører vores aktiviteter i løbet af ugen: praktiske opgaver, rollelege, forskellige værksteder (male, tegne, teater/musik, m.m.)
  Vi skaber rum til børnenes udvikling af relationer og venskaber.
 • Vi giver mulighed for at børnene kan være i mindre legegrupper, så uforstyrret som muligt.
 • Vi hjælper børnene med at danne venskaber.
 • Vi sætter aktiviteter i gang, såsom vendespil, brætspil, frugthaven, gymnastik, yoga, legeaktiviteter mm. Hermed er børnene med til at lære turtagning, dvs. give plads og bidrage på skift.
 • Vi udfordrer børn i deres nærmeste udviklingszone, så barnet får lyst til at at lære og oplever at mestre. f.eks. når barnet ikke i stand til at selv lyne sin jakke, kunne den voksne sætte lynlåsen sammen og holde ved, så barnet selv hive lynlåsen op. Ved mange gentagelser mestrer barnet opgaven.
 • Vi har været opmærksomme på, at de øvrige læreplanstemaer har været implementeret i vores hverdag og vores aktiviteter.
 • f. eks ved : I den sociale udvikling er vi opmærksomme på at arbejde med børnenes venskaber ved hjælp fra understøttende voksne. ( lave små legegrupper. eller en til en leg )
 • Den sproglige udvikling er med hele tiden, da sproget er en del af den daglige kommunikation.
 • Vi arbejder med krop og bevægelse en gang om ugen, for at børnene kunne opleve glæde ved fysisk udfoldelse, samt blive styrket motorisk.
 • Natur, udeliv og science - til vores turdag og i dagligdagen på legepladsen fik børnene mulighed for at opsøge hinanden, så i fællesskab kunne indsamle og studere insekter.
 • Kulturelle udtryksformer, æstetik og fællesskab -børnene kunne selv bestemme materialer og farver til deres kreative udfordringer, f.eks da vi deltog i Remidas “ Vi maler fugle “. Sammen med en kunstner var børnene med til at udsmykke vores legeplads.
8: Børn med særlige behov
 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau, når vi sammensætter børnene i læringssituationer. Dette gælder også børnene med særlige behov.
 • Vi er opmærksomme på at sikre succesoplevelserne ved at være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi laver DPU på børnene med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.
 • Vi arbejder med anerkendende tilgang til alle børnene og så vidt som muligt inddrager dem i alle aktiviteter. Vi tager højde for børnenes ressourcer og udviklingsmuligheder.

 

9: Dokumentation og evaluering
 • Vi har efterhånden oplevet, at børnene tør ytre sig mere til samling (både de yngste og de ældste børn) og viser meget mere kendskab og forståelse for sig selv og omverdenen.
 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personalemøder. Vi er blevet klar over, at vi skal blive bedre til at sætte nogle flere ord på vores pædagogiske praksis, når vi del evaluere.
 • Børnene har bidraget kreativt i hverdagen og det kunne ses i hele huset. De lavede f.eks. selvportrætter, familie tegninger og gaver til hinanden til fødselsdage og Jul.
 • Vi tog også løbende billeder af vores hverdag og inddrog forældrene i det omfang det var muligt. På den måde synliggjorde vi vores arbejde for forældrene med tekst og billeder. Dog må vi erkende at vi havde sat forventningerne for høje til forældrene.
 • Vi lavede justeringer undervejs og inddrog børnene gennem dialog og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi skal stadig blive bedre til at styrke børnenes evner til at blive bevidste om egne grænser og hjælpe dem med at sige til og fra, samt respektere andres grænser. Vi skal være opmærksom på, at børnegrupperne er dynamiske og under konstant forandring.
 • Vi vil fremadrettet iværksætte flere temabaseret aktiviteter med henblik på at udvikle og understøtte læringsmiljø i vores børnehavegruppe.
 • Vi vil fortsat bestræbe os på at udvikle bredere bevidstgørelse og systematisk evalueringskultur af vores praksis, for at sikre børns trivsel og udvikling.
 • Sæt bedre til dokumentation og synliggøre det for hele institutionen.
 • Struktur på stuemøder, hvor børn og tema er faste punkter

Vuggestuen

Evaluering af læreplan – kommunikation og sprog 2022

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i det daglige arbejde med børnene.
 • Inden hvert forløb laver vi en SMITTE model, der bliver udgangspunkt for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I børnehaven og vuggestuen Rådmandsboulevard mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn får en god, positiv og tryg relation med det pædagogiske personale.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres sprog
 • At alle børn har mulighed for at bevæge sig i forskellige læringsmiljøer, hvor de bliver udfordret sprogligt.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker og udvikler barnets kendskab til sproget samt glæden ved at bruge sproget. Dette udøves fx i forbindelse med sang, dialogisk læsning, leg og i sammenspillet mellem barn-voksen og barn-barn.

 

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger børnenes interesser og uddyber/understøtter deres handlinger og færdigheder, samt at arbejde ud fra at barnets nærmeste udviklingszone.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer som giver børnene læringsmuligheder og aktiviteter som understøtter sprogtilegnelse og forståelse herunder ordforråd, udtale og sætningsdannelse.
 • Vi vil inspirere børnene til at prøve nyt og anerkende dem når det lykkes og motivere dem når det ikke lige lykkes første gang.
 • Vi skaber de rette læringsmiljøer der skal understøtte alle børn i at udvikle deres sprog, som bidrager til at børn kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 • Vi skaber læringsmiljøer som understøtte at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.
 • Vi skaber de fysiske rammer, der kan styrke barnets mulighed for læring og arbejder i små grupper, der er sammensat ud fra barnets aktuelle udviklingsniveau.
 • Vi skaber trygge rammer i hverdagen, hvor børnene får mulighed for at have indflydelse på deres hverdag og hvor deres initiativer bliver taget alvorligt.

6: De pædagogiske læremål

Overordnede mål:

 • At det pædagogiske læringsmiljø inviterer til samspil og kommunikation mellem barn-barn og barn-voksen, samt at børnene herigennem erfarer sig med nye ord og har lyst til at udtrykke sig.
 • at børnene får lyst til at indgå i samspil og kommunikere med hinanden eller med de voksne, enten verbalt eller nonverbalt.

 

Konkrete mål:

 • lære ord fra hverdagens rutiner
 • lærer at udtrykke følelser og kunne sige fra/til
 • lærer børnesprog
 • få udviklet deres sprogforståelse
 • få udvidet ordforrådet

Inklusion:

 • Vi arbejder med anerkendende tilgang til alle børn og inddrager dem så vidt muligt i alle aktiviteter. Vi tager højde for børnenes ressourcer, udviklingsmuligheder og nærmeste udviklingszone

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger vores faste aktiviteter for at give børnene en overskuelig og tryg hverdag hvor vi implementerer det aktuelle læreplanstema
 • Børnene deltager i forskellige aktiviteter i løbet af ugen
 • Der er fokus på samlinger (grupper, store og små), hvor det enkelte barn kan stå frem
 • Forskellige rollelege hvor der er mulighed for opbygning af relationer og udvikling af ordforrådet. Vi har arbejdet i små grupper, ifht. vores læreplanstemaer
 • Dialogisk læsning
 • Sang/sanglege
 • Kreativitet
 • Vi har taget billeder af børnene ved deres hjem, og hængt billederne op så børnene kan se dem
 • Vi har bøger i børnehøjder, billeder af børnene samt billeder fra turer ud af huset, som inviterer til samtaler, historiefortælling og spørgsmål både mellem barn-voksen og barn-barn.
 • Vi har arbejdet med at sige ”stop” og sætte grænser
 • Vi har leget rollelege
 • Vi har øvet fokusord
 • Vi har øvet i at vente på tur
 • Vi øver os i at se og anerkende andres følelser

 

8: Børn med særlige behov

 • Vi arbejder ud fra den nærmeste udviklingszone og tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, for at sammensætte børnene i de bedste læringssituationer. Dette gælder også børn med særlige behov
 • Ved behov laver vi DPU på børnene, for at vurdere barnets egne ressourcer og hvor der evt. skal sættes ind med hjælp

 

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personalemøder og justeret aktiviteterne.
 • Vi har gjort børnenes kreative arbejde og deres fotos synlige på stuen og gangen
 • Vi har dagligt skrevet opslag på AULA
 • Børnene har lært ord fra hverdagens rutiner. De fleste af de mindste, kan udtale de korte ord fra rutinerne såsom; vakse, kop, mælk, sko, jakke, stol m.m.
 • De mindste børn har lært at forstå korte beskeder såsom; vaske hænder, op på stolen, mere, spise, sove, m.m.
 • Børnene har lært at fortælle hvis andre er kede af det, græder eller hvis de selv er kede af det.
 • Flere børn har lært at anvende ordet ”stop” og række hånden frem, uden voksen hjælp.
 • Enkelte børn har tillært sig børnesprog, dog skal vi arbejde mere intenst med dette og sørge for, at få det implementeret i hverdagen.
 • Børnene ses ofte omkring de ophængte billeder eller sange, som de kommunikerer om eller beder en voksen synge for dem.
 • De små ser hinanden og har korte samspil.
 • Stuens ældste finder hurtig sammen i rollelege.
 • Der er kommet flere ord på de små i forbindelse med rutinerne og særligt omkring legesagerne også.
 • De store har lært at kommunikere ud hvad de føler. 

Børnehaven

Afrapportering/evaluering af læreplanstema – Sprog og kommunikation 2022

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres sprog
 • At alle børn bliver bevidste om sproget

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker børnenes kendskab til sproget samt glæden ved at bruge sproget på forskellige måder (fx rim & remser).

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab til sprogets funktioner samt vækker børnenes glæde ved at lege med sproget.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi har gjort det skrevne sprog og brugen af bogstaver synligt - ved f.eks. at hænge billeder af ord og sange på væggene.

 

6: De pædagogiske læremål

Det pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. det pædagogiske læringsmiljø, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

2: Konkrete mål:

 • At få udvidet ordforrådet
 • At få styrket sprogforståelsen
 • At øve sig i historiefortælling
 • At lære at udtrykke deres tanker, ideer og følelser
 • At udvikle egen sprog kultur (selvudviklende sprog-leg med sproget.)
 • At styrke skolebørnenes skrift og sproglige kompetencer inden skolestart

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi har øvet rim & remser.
 • Vi har haft historiefortælling, samt at vi lyttede til historier som børnene skulle genfortælle bagefter.
 • Vi har samling flere gange om ugen med forskellige sproglige aktiviteter, såsom sang, sanglege og turtagning (vente og lytte.)
 • Vi har brugt dialogisk læsning. 

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene - i det omfang som det var muligt.
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter - i det omfang, der er muligt samt skrive på aula om dagens aktiviteter.
 • Vi oplever at børnene tager de nye tiltag til sig ved fx at synge vores sange og lege med rim og remser mm.
 • Vi er meget bevidste om, at som pædagogisk personale skal vi være rollemodeller, og med ord og handling understøtte børnenes sproglige og kommunikative udvikling.
 • I nogle aktiviteter blev vi klar over, at forberedelsen skulle have været bedre. Der skal bruges lidt mere tid på planlægningen. Ligesom vi manglede at lave sprogvurdering på flere børn, der skal også bedre planlægning til.
 • Desværre oplever vi også at vores børn kan have et grimt sprog en gang imellem. Det er vi meget opmærksomme på og vi arbejder med det i det daglige.                     

Succesoplevelser:

 • Vi oplever at børnene har fået mod på at genfortælle de historier vi har læst/lyttet til vores samling. Især de meget generte børn har fået en særlig positiv oplevelse og tør nu at stå frem.
 • Vi har formået at arbejde med alle læreplanstemaer - f.eks. børnene har turdet at stå frem ved at lave mimik, genfortælle, lave stemmer der passer til rollen i historien (kulturelle udtryksformer)
 • De var gode til at vente på hinanden og på deres tur (personlig og social udvikling)
 • Vi dansede og brugte vores krop på forskellige måder (motorisk udvikling)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering/afrapportering, Vuggestuen - Sociale kompetencer 2021

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i det daglige arbejde med børnene.
 • Inden hvert forløb laver vi en SMITTE model, der bliver udgangspunkt for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I børnehaven og vuggestuen Rådmandsboulevard mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn får en god, positiv og tryg relation med det pædagogiske personale.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet deres alsidige og personlige udvikling
 • At alle børn skal have mulighed for et nuanceret kendskab til både sig selv og andre.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Den alsidige personlige udvikling har rødder i samtlige læreplanstemaer, da det ikke er indholdet som sådan, men mere kendskabet til sig selv og sine evner, i en given situation, der er vigtig.
 • Vi styrker barnets kendskab til sin omverden: (sig selv, familie, venner osv.)

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, og at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer som giver børnene mulighed for at opleve sig selv, som værdifulde deltagere i det sociale og kulturelle fællesskab.
 • Vi vil inspirere børnene til at prøve nyt og anerkende dem når det lykkes og motivere dem når det ikke lige lykkes første gang.
 • Vi skaber de fysiske rammer, der kan styrke barnets mulighed for læring. Arbejde i små grupper, der er sammensat ud fra barnets aktuelle udviklingsniveau.
 • Vi skaber trygge rammer i hverdagen, hvor børnene får mulighed for indflydelse på deres hverdag og hvor deres initiativer bliver taget alvorligt.

6: De pædagogiske læremål

Overordnede mål:

 • At børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • At børnene styrkes i at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, som selv kan tager initiativ.

Konkrete mål:

 • Vi giver vores børn mulighed for at opleve at der er brug for dem i hverdagen. Deres selvstændighed bliver styrket og de tror mere på deres evner og sig selv. De oplever nære venskaber og lærer at forstå og håndtere forskellige følelser, som opstår i samspillet med andre mennesker.

Inklusion:

 • Vi arbejder med anerkendende tilgang til alle børn og inddrager dem så vidt muligt i alle aktiviteter. Vi tager højde for børnenes ressourcer og udviklingsmuligheder

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger vores faste aktiviteter for at give børnene en overskuelig og tryg hverdag hvor vi implementerer det aktuelle læreplanstema
 • Børnene deltager i forskellige aktiviteter i løbet af ugen
 • Der er fokus på samlinger (grupper, store og små), hvor det enkelte barn kan stå frem
 • Forskellige rollelege hvor der er mulighed for opbygning af relationer. Vi har arbejdet i små grupper, ifht. vores læreplanstema
 • Dialogisk læsning
 • Sang/sanglege
 • Kreativitet
 • Vi har snakket om familier, og hvordan de kan være forskellige
 • Vi har taget billeder af børnenes ved deres hjem, og hængt billederne op så børnene kan se dem
 • Vi har arbejdet med at sige ”stop” og sætte grænser
 • Vi har leget rollelege
 • Vi har øvet fokusord
 • Vi har øvet i at vente på tur
 • Vi øver os i at se og anerkende andres følelser

 

8: Børn med særlige behov

 • Vi arbejder ud fra den nærmeste udviklingszone og tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, for at sammensætte børnene i de bedste læringssituationer. Dette gælder også børn med særlige behov
 • Ved behov laver vi DPU på børnene, for at vurdere barnets egne ressourcer og hvor der evt. skal sættes ind med hjælp

 

 

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personalemøder og justeret aktiviteterne.
 • Vi har gjort børnenes kreative arbejde og deres fotos synlige på stuen og gangen
 • Vi har dagligt skrevet opslag på AULA

 

 

 

 

Evaluering/afrapportering, børnehaven - Sociale kompetencer 2021:

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de læringsmiljøer vi etablerer, for at understøtte børnenes udvikling.


2: Dagtilbuddets værdier

I Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.

 At alle børn udvikler ansvarsfølelse og omsorg for hinanden


3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP. Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.


4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte læringsmiljøer.
 •  Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.
 •  Læring sker i vekselvirkning mellem målrettede planlagte aktiviteter og barnet egne spontane oplevelser og gennem leg.


5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de fysiske rammer der kan styrke børnenes indbyrdes relationer, samt styrke og udvikle deres sociale kompetencer. Dette er samtidig for at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi skaber trygge rammer i hverdagen. Vi tilstræber at have en anerkendende tilgang til børnene og vi er opmærksomme på, at synliggøre børnenes ressourcer overfor hinanden.


6: De pædagogiske læremål


Overordnede mål:

 •  Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber og at alle børn udvikler empati og relationer.
 •  Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource og som bidrager til demokratisk dannelse.

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • I børnehavegrupperne sammensættes børnene 2 og 2 efter alder/færdigheder og kemi.
 •  De ældste børn bliver mentorer for de yngre børn og skal i den forbindelse hjælpe dem i garderoben og gå med dem i hånden på ture ud af huset.
 • Vi har øvet turtagning i vores hverdagsrutiner.
 • Vi har ladet selv bestemme hvem de har leget med - og hvad de har leget
 • Vi har talt meget om, hvad det vil sige, at være en god ven.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau. Dette gælder også børnene med særlige behov. Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 •  Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.
 • Vi laver sociogram på stuen, som giver os et overblik over, om nogle børn ikke er inkluderet i fællesskabet


9: Dokumentation og evaluering

 • Vi har del-evalueret vores SMITTE model på stuemøderne, ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene. Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager billeder af børnesammensætningen på stuerne og sætter dem sammen op på tavlen.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med grupperne.
 • Vi informerer forældrene gennem AULA. Både med skrift og billeder.

Vi skal fremover være opmærksomme på og bevidste om, hvornår vi inddrager de andre læreplanstemaer. Vi vil lave et bilag til smittemodellen, hvor de forskellige temaer tænkes ind.

 

 

Afrapportering af læreplan (Børnehaven) – Krop, bevægelse og sanser

(januar - juli 2021)

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner.

 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier.

I Børnehaven og vuggestuen Rådmands Boulevard mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kendskab til kroppen og dens funktioner.
 • At alle børn udvikler bevægelsesglæde.
   

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner.

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi er bevidste om, at skabe rammer og muligheder,for børnenes alsidige udvikling, herunder den motoriske.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse.

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi har fulgt spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet.

 • Vi har skabt rammer, som har givet børnene mulighed for, at få kendskab, til krop, bevægelse og sanser, med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.

 

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder, at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

                     

 

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter.

 • For at opnå de opstillede mål, for børnenes læring har vi lavet forskellige aktiviteter, udfordret kroppen i naturen (klatret i træer, rullet ned ad sandbakken,)
 • Vi har fordybet os i naturens ro og lyde og ladet dette påvirke vores sanser.
 • Vi har plukket, og duftet til blomster, vi har stimuleret vores finmotorik, ved at finde insekter og andet i naturen.
 • Vi har brugt vores legeplads til at øve balancegang, cykling, løb, boldspil, konstruktionsleg, sand og vand.
 • Indendørs blev der mere fokuseret på finmotoriske aktiviteter, plus plus, magneter, perleplader og tegning.

 

8: Børn med særlige behov.

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene får samme vilkår  og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering.

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personale møder. (på grund af corona-restriktioner, har vi ikke haft mulighed for at afholde vores møder i det omfang vi gerne ville.)
 • Dette år har været anderledes for os alle, så vores arbejde med læreplanen har også været anderledes, idet vi ikke har kunnet tage bussen til Fladbro, Grusgraven, Aktivitetsbanen mm - steder vi normalt tager hen, for at styrke børnenes motoriske og sansemæssige udvikling.
 • Derfor blev vores legeplads vores primære areal til aktiviteter og kropslige udfoldelser.
 • Vi har været opmærksomme på, at de øvrige læreplanstemaer, har været implementeret i vores hverdag og aktiviteter.
 • Vi har haft fokus på sprog gennem læsning om kroppen og dens funktioner, samt sange om emnet.
 • Børnenes alsidige personlige udvikling er styrket ved medbestemmelse, børneinitierede aktiviteter og selvhjulpenhed.
 • Deres sociale udvikling er styrket gennem leg og samarbejdsaktiviteter.
 • Gennem tegning og maling, collager og perler har børnenes arbejdet med kulturelle udtryksformer.
 • På stuerne og i huset, har vi udstillet børnenes værker.
 • Vi har informeret forældrene via AULA - gennem tekst og billeder.
 • Vi har i perioder været udfordret ift. at lave vores planlagte aktiviteter med børnene, da der har været sygdom mm.

 

 

Natur, udeliv & science 2020(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner.

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier.

 • I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:
 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kendskab til natur, udeliv og science.
 • At alle børn udvikler ansvarsfølelse og respekt for naturen & miljøet

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner.

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi udvider børnenes kendskab til og vækker deres interesse for naturen & miljøet.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse.

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet.

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab, samt vækker deres interesse for natur, udeliv & science
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at naturen også kan opleves æstetisk, ved at bruge naturmaterialer i kreative udfordringer.

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Give børnene mulighed for at opleve og få kendskab til natur, udeliv & science
 • Lære børnene respekt for natur & miljø
 • Undersøge og forklare naturfænomener
 • Fremme børnenes nysgerrighed for natur og miljø
 • Give børnene lyst til at søge viden om naturen
 • Opbygge børnenes ansvarsfølelse og omsorgsfølelse for natur & miljø

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn.
 • Børnene skal lære om årstiderne – vejrskift, farver & natur
 • Børnene skal lære naturens udvikling igennem eksperimenter og undersøgelser
 • Lære børnene at opleve glæden ved naturen – at klatre i et træ, at balancere på en træstamme, at samle blade, pinde og sten sammen med en god ven

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter.

 • Vi giver børnene muligheden for naturoplevelser til sanserne, hvor vi lytter til lydene i skoven (fuglesang, raslen af vinden i trækronerne)
 • Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at færdes i naturen på fx turdagene
 • Vi synger sange om naturen, samler affald i naturen, planter i børnehaven, tegner insekter, kryb, fugle og planter, undersøger skovens bund med forstørrelses glas og bruger naturbøger som hjælpemidler.
 • Vi laver forskellige eksperimenter sammen med børnene (f.eks. fra frø til plante, naturens skraldemænd og forskel på 1 kimblad og 2 kimblade)
 • Vi laver forskellige sjove eksperimenter f.eks. hvordan naturens fænomener opstår (tornado og vejrfronter)
 • Vi laver motoriske udfoldelser (fx balancegang på træstammer og klatre i træer)

8: Børn med særlige behov.

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår møder naturen og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.
 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personale møder (på grund af corona restriktioner, har vi ikke haft mulighed for at afholde vores møder i det omfang vi gerne ville.)
 • Dette år har været anderledes for os alle, så vores arbejde med læreplanerne har også været anderledes. Vi har bevidst valgt at arbejde med naturen, da vi skulle være udendørs de meste af tiden. På den måde kunne vi også bedst opfylde vores mål.
 • Vi har været ude sammen med børnene og har prøvet på at følge årets gang. Her i efteråret, har vi talt om årets skift, vejret, dyreliv og planter. Vi kunne ikke komme på vores lange ture, så vi har brugt det nære miljø for at opleve skift i naturen.
 • I forhold til science har vi arbejdet med grundsmage og lavet små eksperimenter. Børnene havde det sjovt og udfordrede hinanden med at gætte smagene. Vi fik lavet terrarie med orm for at vise nedbrydningen i naturen. Vi har arbejdet kreativt med naturmaterialer.
 • I vores kommunikation med forældrene har vi opfordret dem til at tale med børnene om de emner vi har arbejdet med.
 • Vi konkluderer, at vores arbejde med læreplans tema var begrænset og i det omfang som det var muligt.

Natur, udeliv & science 2020(Vuggestuen)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner.

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier.

 • I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:
 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kendskab til natur, udeliv og science.
 • At alle børn udvikler ansvarsfølelse og respekt for naturen & miljøet.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner.

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi udvider børnenes kendskab til og vækker deres interesse for naturen & miljøet.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse.

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet.

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab, samt vækker deres interesse for natur, udeliv & science
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at naturen også kan opleves æstetisk, ved at bruge naturmaterialer i kreative udfordringer.

6: De pædagogiske læremål.

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Give børnene mulighed for at opleve og få kendskab til natur, udeliv & science
 • Lære børnene respekt for natur & miljø
 • Undersøge og forklare naturfænomener
 • Fremme børnenes nysgerrighed for natur og miljø
 • Give børnene lyst til at søge viden om naturen
 • Opbygge børnenes ansvarsfølelse og omsorgsfølelse for natur & miljø

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn.
 • Børnene skal lære om årstiderne – vejrskift, farver & natur
 • Børnene skal lære naturens udvikling igennem eksperimenter og undersøgelser
 • Lære børnene at opleve glæden ved naturen – at klatre i et træ, at balancere på en træstamme, at samle blade, pinde og sten sammen med en god ven

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter.

 • Vi giver børnene muligheden for naturoplevelser til sanserne, hvor vi lytter til lydene i skoven (fuglesang, raslen af vinden i trækronerne)
 • Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at færdes i naturen på fx turdagene
 • Vi synger sange om naturen, og inddrager fysisk aktivitet
 • Vi laver motoriske udfoldelser (fx balancegang på træstammer og klatre i træer)
 • Vi oplever de forskellige naturfænomener, regn, vind, sne osv.
 • Vi samler forskellige ting i naturen, kogler, blade osv. som vi inddrager i vores kreative projekter.
 • Vi har lavet ”naturen på glas” hvor vi finder ting der er i naturen lige nu.

8: Børn med særlige behov.

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår møder naturen og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering.

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personale møder.
 • Vi oplever at børnene føler sig mere trygge i naturen og tør tage nye udfordringer op og prøve sig frem.
 • Vi oplever at børnene kan kende forskel og benævner de forskellige dyrearter, plantesorter og lege ved, at undersøge og eksperimentere selv.
 • Vi har løbende taget billeder af vores hverdag og inddraget forældrene i det omfang det var muligt. Vi lader børnene udstille deres kreative produkter.
 • Vi laver justeringer undervejs, ud fra en løbende evaluering.

Alsidig personlig udvikling 2019(Vuggestuen)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i det daglige arbejde med børnene.
 • Inden hvert forløb laver vi en SMITTE model, der bliver udgangspunkt for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet deres alsidige og personlige udvikling
 • At alle børn skal have mulighed for et nuanceret kendskab til både sig selv og andre.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker barnets kendskab til sin omverden: (sig selv, familie, venner osv.)

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer som giver børnene mulighed for at opleve sig selv, som værdifulde deltagere i det sociale og kulturelle fællesskab.
 • Vi skaber de fysiske rammer, der kan styrke barnets mulighed for læring. Arbejde i små grupper, der er sammensat ud fra barnets aktuelle udviklingsniveau.
 • Vi skaber trygge rammer i hverdagen, hvor børnene får mulighed for indflydelse på deres hverdag og hvor deres initiativer bliver taget alvorligt.

6: De pædagogiske læremål

Overordnede mål:

 • At børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • At børnene styrkes i at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, som selv kan tager initiativ.

Konkrete mål:

 • Vi giver vores børn mulighed for at opleve at der er brug for dem i hverdagen. Deres selvstændighed bliver styrket og de tror mere på deres evner og sig selv. De oplever nære venskaber og lærer at forstå og håndtere forskellige følelser, som opstår i samspillet med andre mennesker.

Inklusion:

 • Vi arbejder med anerkendende tilgang til alle børn og inddrager dem så vidt muligt i alle aktiviteter. Vi tager højde for børnenes ressourcer og udviklingsmuligheder

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger vores faste aktiviteter for at give børnene en overskuelig og tryg hverdag, hvor vi implementerer det aktuelle læreplanstema
 • Børnene deltager i forskellige aktiviteter i løbet af ugen
 • Der er fokus på samlinger (grupper, store og små), hvor det enkelte barn kan stå frem
 • Forskellige rollelege hvor der er mulighed for opbygning af relationer. Vi har arbejdet i små grupper, ifht vores læreplanstemaer
 • Dialogisk læsning
 • Sang/sanglege
 • Kreativitet
 • Vi har snakket om familier, og hvordan de kan være forskellige
 • Vi har taget billeder af børnenes ved deres hjem, og hængt billederne op så børnene kan se dem
 • Vi har arbejdet med at sige ”stop” og sætte grænser
 • Vi har leget rollelege
 • Vi har øvet fokusord
 • Vi har øvet i at vente på tur

8: Børn med særlige behov

 • Vi arbejder ud fra den nærmeste udviklingszone og tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, for at sammensætte børnene i de bedste læringssituationer. Dette gælder også børn med særlige behov
 • Ved behov laver vi DPU på børnene, for at vurdere barnets egne ressourcer og hvor der evt. skal sættes ind med hjælp

 9: Dokumentation og evaluering

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personalemøder og justeret aktiviteterne.
 • Vi har gjort børnenes kreative arbejde og deres fotos synlige på stuen og gangen
 • Vi har dagligt skrevet opslag på tabulex og lavet månedsplaner
 • Vi har nedjusteret ifht dialogisk læsning
 • Vi har ikke altid modtaget billeder o. lign. fra forældrene i samarbejdet om projekter, og derfor har vi nedjustere forventninger til forældrene

Alsidig personlig udvikling 2019(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres alsidige personlighedsudvikling
 • At alle børnene skal have mulighed for at få et nuanceret kendskab til både sig selv og andre.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker barnets kendskab til sin omverden: (hvem er jeg, min familie, venner, hvor bor jeg m.m.)

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

 5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer som giver børnene mulighed for at opleve sig som værdifulde deltager i et socialt og kulturelle fællesskab.
 • Vi skaber fysiske rammer, der kan styrke børnenes mulighed for læring, herunder arbejder vi i små grupper, sammensat ud fra børnenes aktuelle udviklingsniveau.
 • Vi skaber trygge rammer i hverdagen, hvor børnene får mulighed for indflydelse på deres hverdag og hvor deres initiativer bliver taget alvorligt.

 6: De pædagogiske læremål

Overordnede mål:

 • At børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • At børnene styrkes i at udfolde sig som selvstændig, stærke og alsidige personer, som selv kan tager initiativ.

Konkrete mål:

 • Vi giver vores børn mulighed for at opleve at der er brug for dem i hverdagen. Deres selvstændighed bliver styrket og de tror mere på deres evner og sig selv. De oplever nære venskaber og lære at forstå og håndtere forskellige følelser, som opstår i samspil med andre.

Inklusion:

 • Vi arbejder med anerkendende tilgang til alle børnene og så vidt som muligt inddrager dem i alle aktiviteter. Vi tager højde for børnenes ressourcer og udviklingsmuligheder

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger vores faste aktiviteter for at give børnene en overskuelig og tryg hverdag. Vi implementerer det aktuelle tema fra vores læreplaner. Børnene deltager i samling, planlægning og så vidt som muligt i alle de beslutninger som vedrører vores aktiviteter i løbet af ugen: praktiske opgaver, rollelege, forskellige værksteder (male, tegne, teater/musik, m.m.)
 • Vi skaber rum til børnenes udvikling af relationer og venskaber. Vi giver mulighed for at børnene kan være i mindre legegrupper, så uforstyrret som muligt. Vi hjælper børnene med at danne venskaber. Vi sætter aktiviteter i gang, såsom vendespil, brætspil, frugthaven, gymnastik, yoga, legeaktiviteter mm.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau når vi sammensætter børnene i læringssituationer. Dette gælder også børnene med særlige behov. Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi laver DPU på børnene med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

 9: Dokumentation og evaluering

 • Vi har efterhånden oplevet, at børnene tør ytre sig mere til samling (både de yngste og de ældste børn) og viser meget mere kendskab og forståelse for sig selv og omverdenen.
 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personalemøder. Vi er blevet klar over, at vi skal blive bedre til at sætte nogle flere ord på vores pædagogiske praksis, når vi del evaluere.
 • Børnene har bidraget kreativt i hverdagen og det kunne ses i hele huset. De lavede f.eks. selvportrætter, familie tegninger og gaver til hinanden til fødselsdage.
 • Vi tog også løbende billeder af vores hverdag og inddrog forældrene i det omfang det var muligt. På den måde synliggjorde vi vores arbejde for forældrene med tekst og billeder. Dog må vi erkende at vi havde sat forventningerne for høje til forældrene.
 • Vi lavede justeringer undervejs og inddrog børnene gennem dialog og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi skal stadig blive bedre til at styrke børnenes evner til at blive bevidste om egne grænser og hjælpe dem med at sige til og fra, samt respektere andres grænser. Vi skal være opmærksom på at, børnegrupperne er dynamiske og under konstant forandring.
 • Vi er opmærksomme på den udvikling af børnenes evne til at udsætte egne behov og vente på tur, der sker i børnehavetiden. Dette kommer tydeligst til udtryk i førskolegruppen.

Sprog 2019(Vuggestuen)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i det daglige arbejde med børnene.
 • Ved start på hvert forløb laver vi en SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres sprog
 • At alle børn bliver bevidste om sproget

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker barnets kendskab til sproget samt glæden ved at bruge sproget på forskellige måder (fx rim og remser)

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer som giver muligheder for at børnene får kendskab til sprogets funktioner samt vækker børnenes glæde ved at lege med sproget. Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen

6: De pædagogiske læremål

Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Udvikling og styrkelse af sproget

Konkrete mål:

 • Lege med sproget
 • At få udvidet ordforrådet
 • At få styrket sprogforståelsen
 • At øve sig i historiefortælling
 • At tilegne sig nye begreber

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger babytegn
 • Vi har øvet rim & remser
 • Vi har haft historiefortælling
 • Vi har samling flere gange om ugen med forskellige sproglige aktiviteter, såsom sang & sanglege
 • Vi har brugt dialogisk læsning
 • Vi har brugt understøttende sprogstrategier
 • Vi har brugt tematisk sprogarbejde (fx påske, mad, farver og former)
 • Vi har inddelt børnene i små grupper efter udviklingsniveau

8: Børn med særlige behov

 • Vi arbejder ud fra den nærmeste udviklingszone og tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMTTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med dem og i vores daglige samling med gruppen
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter

Evaluering:

 • Vi ser at børnene er glade og viser begejstring når de ser de billeder, vi synger de sange og har andre aktiviteter der relaterer sig til de pågældende temaer vi har arbejdet med. De bruger ord (fokusord) og tegn også efter at temaet er endt.
 • Vi oplever at børnene har følt sig inddraget og føler medbestemmelse ved selv at vælge billeder til deres rum (i relation til tema). De fleste har stolt vist det frem til forældrene.
 • babytegn oplever vi at nogle bruger det mere end andre. Vores pige der bruger tegnsprog med sine forældre er naturligvis i forvejen meget opmærksom på tegn og vi har af den grund lært og brugt flere tegn end førhen. Det fungerer godt med tegn der knytter sig til de forskellige temaer.
 • Vi oplever at alle børn drager nytte af vores udsmykning af stuen især billeder over puslebordet oplever vi fanger deres interesse og vi sikrer på den måde at vi dagligt er i dialog om tema/ord.
 • Vi oplever at alle børn på hver deres niveau har lært noget i arbejdet med temaerne.

 

Sprog 2019(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres sprog
 • At alle børn bliver bevidste om sproget

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker børnenes kendskab til sproget samt glæden ved at bruge sproget på forskellige måder (fx rim & remser).

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab til sprogets funktioner samt vækker børnenes glæde ved at lege med sproget.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi har gjort det skrevne sprog og brugen af bogstaver synligt.

 6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn.
 • Udvikling og styrkelse af sproget.

2: Konkrete mål:

 • At få udvidet ordforrådet
 • At få styrket sprogforståelsen
 • At øve sig i historiefortælling
 • At lære at udtrykke deres tanker, ideer og følelser
 • At udvikle egen sprog kultur (selvudviklende sprogleg med sproget.)
 • At styrke skolebørnenes skrift og sproglige kompetencer inden skolestart

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi har øvet rim & remser.
 • Vi har haft historiefortælling.
 • Vi har samling flere gange om ugen med forskellige sproglige aktiviteter, såsom sang, sanglege og turtagning (vente og lytte.)
 • Vi har brugt dialogisk læsning.
 • Vi har brugt understøttende sprogstrategier.
 • Vi har inddelt børnene i små grupper efter udviklingsniveau.
 • Vi har lavet sprogvurdering på alle børn

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene.
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter.
 • Vi oplever at børnene tager de nye tiltag til sig ved fx at synge vores sange og lege med rim og remser mm.
 • Vi er meget bevidste om, at som pædagogisk personale skal vi være rollemodeller, og med ord og handling understøtte børnenes sproglige og kommunikative udvikling.
 • I nogle aktiviteter blev vi klar over, at forberedelsen skulle have været bedre. Der skal bruges lidt mere tid på planlægningen.

Natur, udeliv & science 2018(Vuggestuen)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer læreplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene
 • Ved start på hvert forløb laver vi en SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte
 • At alle børn udvikler ansvarsfølelse og respekt for naturen & miljøet

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn
 • Vi udvider børnenes kendskab til og vækker deres interesse for naturen & miljøet

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer som giver muligheder for at børnene får kendskab, samt vækker deres interesse for naturen og miljøet
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen
 • Vi lærer bl.a. børnene at naturen også kan opleves æstetisk, ved at bruge naturmaterialer i kreative udfordringer

6: De pædagogiske læremål

Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Give børnene mulighed for at opleve og få kendskab til natur & naturfænomener
 • Lære børnene respekt for natur & miljø
 • Undersøge og forklare naturfænomener
 • Fremme børnenes nysgerrighed for natur og miljø
 • Give børnene lyst til at søge viden om naturen
 • Opbygge børnenes ansvarsfølelse og omsorgsfølelse for natur & miljø

Konkrete mål:

 • At give børnene mulighed for at opleve og få kendskab til natur og naturfænomener
 • Få oplevelser med forskellige natur typer og introducere science via en eksperimenterende tilgang
 • At lære børnene om årstiderne – høst (f.eks. via. æbler og frugttræer og deres cyklus) - vejrskift, farve & natur, dyr/smådyr (vores fokusord/dyr) & planter
 • At lære børnene respekt for natur & miljø - at undersøge og forklare naturfænomener – at fremme børnenes nysgerrighed - at børnene oplever glæde ved naturen – at klatre i et træ, at balancere på en træstamme, at samle blade, pinde og sten sammen med en god ven

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi giver børnene muligheden for naturoplevelser til sanserne, hvor vi lytter til skoven og lydene (fuglesang, raslen og vinden i træerne og mærker græsset, bladene og graver lidt i jorden)
 • Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at færdes i naturen på turdagene. Vi synger sange om naturen og vores fokusord, samler affald i naturen, tegner insekter, kryb, fugle, planter og bruger naturbøger som hjælpemiddel.
 • Spiller små teaterstykker om dyr og planter.
 • Vi lader kartofler spire og et æbles cyklus (fra frø til træ og forrådnelse).
 • Vi informerer forældrene om vore temaer og fokusord via tabulex og udsmykning.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår møder naturen og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene.
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er nødvendigt.
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter.
 • Vi laver forskellige bøger og mapper som indeholder børnenes billeder og indsamlede materialer.
 • Sammen med børnene laver vi plancher, pyntet med de ting, som børnene har samlet i naturen, derved lærer børnene navne og udseende på de forskellige planter og dyr.

Evaluering:

Generelt set har vi oplevet stor interesse og glæde ved vores fokus på emnet, og vi oplevede:

 • At børnene delte deres oplevelser og viden om naturen og naturfænomenerne med os og forældre
 • Talte om fokusordene.
 • At børnene sang vores sange, også uopfordret.
 • At børnene viste glæde ved at være i naturen og viser respekt for naturen
 • At børnene søgte efter smådyr, kan benævne dem, hvilket ikke var tilfældet inden emnestart.
 • At børnene fik øje på frugter og ved at man kun plukker og spiser det vi har fået lov til.
 • At børnene var nysgerrige og stillede spørgsmål og viste interesse for det vi viste, fandt og fortalte for emnet.
 • At børnene blev mere modige og f.eks. turde røre ved en bænkebider, kravle lidt i træerne.
 • Udbyggede temaet til at handle om fugle med stor succes da vi op levede at børnene havde stor interesse for fugle og var mest optagede af håndgribelige emner.
 • Børnene oplevede stor glæde ved at de selv fik lov at vælge et dyr der blev klistret på deres rum.
 • Det har været en succes at der har været en rød tråd gennem dagen og aktiviteterne så børnene er blevet præsenteret gennem sang, i garderoben, udsmykning af stuen, i gennem julegaverne til forældrene.
 • Efter afslutning af emnet vender børnene stadig tilbage til ord og emner og taler med glæde om dem. Husker ord, aktiviteter og historier der er fortalt i sammenhængen.

Natur, udeliv & science 2018(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner.

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier.

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kendskab til natur, udeliv og science.
 • At alle børn udvikler ansvarsfølelse og respekt for naturen & miljøet.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner.

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi udvider børnenes kendskab til og vækker deres interesse for naturen & miljøet.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse.

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet.

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab, samt vækker deres interesse for natur, udeliv & science
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at naturen også kan opleves æstetisk, ved at bruge naturmaterialer i kreative udfordringer.

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Give børnene mulighed for at opleve og få kendskab til natur, udeliv & science
 • Lære børnene respekt for natur & miljø
 • Undersøge og forklare naturfænomener
 • Fremme børnenes nysgerrighed for natur og miljø
 • Give børnene lyst til at søge viden om naturen
 • Opbygge børnenes ansvarsfølelse og omsorgsfølelse for natur & miljø

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn.
 • Børnene skal lære om årstiderne – vejrskift, farver & natur
 • Børnene skal lære naturens udvikling igennem eksperimenter og undersøgelser
 • Lære børnene at opleve glæden ved naturen – at klatre i et træ, at balancere på en træstamme, at samle blade, pinde og sten sammen med en god ven

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter.

 • Vi giver børnene muligheden for naturoplevelser til sanserne, hvor vi lytter til lydene i skoven(fuglesang, raslen af vinden i trækronerne)
 • Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at færdes i naturen på fx turdagene
 • Vi synger sange om naturen, samler affald i naturen, planter i børnehaven, tegner insekter, kryb, fugle og planter, undersøger skovens bund med forstørrelsesglas og bruger naturbøger som hjælpemiddel
 • Vi laver forskellige eksperimenter sammen med børnene (fx fra frø til plante, naturens skraldemænd og forskel på 1 kiim blad og 2 kiim blade)
 • Vi laver forskellige sjove eksperimenter (fx hvordan naturens fænomener opstår (tornado og vejrfronter))
 • Vi laver motoriske udfoldelser (fx balancegang på træstammer og klatre i træer)

8: Børn med særlige behov.

 • Idet vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår møder naturen og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver DPU på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering.

 • Vi har evalueret vores SMTTE model løbende på stue- og personale møder.
 • Vi oplever at børnene føler sig mere trygge i naturen og tør tage nye udfordringer op og prøve sig frem.
 • Vi oplever at børnene er blevet mere miljøbevidste og fx på eget initiativ begynder at samle affald i skoven.
 • Vi oplever at børnene har taget de nye tiltag til sig, ved fx at benævne forskellige planter med kiim blade.
 • Vi oplever at børnene kan kende forskel og benævner de forskellige dyrearter, plantesorter og lege ved, at undersøge og eksperimentere selv.
 • Vi har løbende taget billeder af vores hverdag og inddraget forældrene i det omfang det var muligt. Vi har på vores årlige forældremøde præsenteret materialet som vi har arbejdet med sammen med børnene. På den måde synliggør vi vores arbejde for forældrene med tekst og billeder.
 • Vi laver justeringer undervejs og inddrog børnene gennem dialog og i vores daglige samling med gruppen.
 • I nogle aktiviteter blev vi klar over, at forberedelsen skulle have været bedre. Der skal bruges lidt mere tid på planlægningen.Krop 

Krop og bevægelse 2018(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kropsbevidsthed.
 • At alle børn bliver bevidste om kroppens formåen.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker børnenes kendskab til kroppens funktioner samt glæden ved bevægelse.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab til kroppens funktioner samt vækker børnenes glæde ved at bevæge sig.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at kroppen også kan opleves æstetisk i forskellige sammenhænge og aktiviteter. Fx ved musik eller kunst (male/tegne sig selv).

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Give børnene mulighed for at styrke og udfordre kroppen og dens funktioner

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn (vise ihærdighed, at opleve succes, ved at turde og kunne).
 • Børnene skal lære om kroppen og dens funktioner (benævnelse af forskellige kropsdele og forskellen på kønnene).

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger SMITTE som didaktisk metode for at sikre læring for samtlige børn.
 • Vi arbejder i mindre grupper for at tilgodese børnenes forskellige udviklingsniveauer.
 • Vi laver motoriske udfoldelser.
 • Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at udfordre kroppen motorisk.
 • Vi tager udgangspunkt i det som optager børnene.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi er opmærksomme på børn med særlige behov for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene. Ved at del-evaluere kan vi vurdere og fastsætte børnenes nærmeste udviklingszone og arbejde derudfra.
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter.
 • Vi oplever at børnene mestrer forskellige motoriske og sanselige udfordringer såsom (fx balancegang på træstammer, armgang i klatrestativ, akrobatik, klatre i træer og drengetur med terrænudfordringer, børneyoga, afslapning til musik og massage.

Kulturelle udtryksformer & værdier 2017(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At give børnene mulighed for at praktisere den danske kultur i hverdagen
 • At alle børn oplever at udforske og eksperimentere med de udtryk de møder på deres vej, samt at de møder kulturelle mønstre, dvs. normer og værdier

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer, som giver mulighed for at børnene får kendskab til de forskellige kulturer de kommer fra.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at være nysgerrige på hinandens forskelligheder og anerkendende overfor disse.

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • At give børnene mulighed for at praktisere den danske kultur i hverdagen

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn.
 • At alle børn oplever at udforske og eksperimentere med de udtryk de møder på deres vej, samt at de møder kulturelle mønstre, dvs. normer og værdier

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi bruger SMITTE som didaktisk metode for at sikre læring for samtlige børn.
 • Vi arbejder i mindre grupper for at tilgodese børnenes forskellige udviklingsniveauer.
 • Vi præsenterer og tager del i traditioner, som i denne periode har drejet sig om påske, fastelavn og Sankt Hans.
 • Vi er meget opmærksomme på, at fejre børnenes fødselsdage med de traditionelle fødselsdagssange.
 • Vi har flere børn med anden etnisk baggrund end dansk, så derfor taler vi om deres land og kultur.
 • Vi iscenesætter teaterstykke med udgangspunkt i Halfdans ABC, dette bliver opført for forældrene.
 • Vi præsenterer børnene for forskellige kunstneriske arbejdsformer: male, bygge, tegne mm.
 • Vi præsenterer børnene for alternative materialer, såsom kaffefiltre, naturmaterialer og genbrugsmaterialer.
 • Vi tager udgangspunkt i det som optager børnene.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinien af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi er opmærksomme på børn med særlige behov for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene.
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter.

Vi valgte i teaterstykket med Halfdans ABC at børnene skulle synge en sang med deres forbogstav, men indså i processen at det var for svært både for os og børnene. Så derfor valgte vi at udvælge de sange som børnene holdt mest af. Oplevelsen var meget bedre for børnene og sangene nemmere for dem at lære. Den erfaring tager vi med os i de kommende projekter.

Krop og bevægelse 2016(Vuggestuen)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn får udviklet og styrket deres kropsbevidsthed.
 • At alle børn bliver bevidste om kroppens formåen.

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP.
 • Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.
 • Vi styrker børnenes kendskab til kroppens funktioner samt glæden ved bevægelse.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de rammer, som giver muligheder for at børnene får kendskab til kroppens funktioner samt vækker børnenes glæde ved at bevæge sig.
 • Dette er samtidig med til at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi lærer børnene at kroppen også kan opleves æstetisk i forskellige sammenhænge og aktiviteter. Fx ved musik eller kunst (male/tegne sig selv).

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Give børnene mulighed for at styrke og udfordre kroppen og dens funktioner

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn.
 • Børnene skal lære om kroppen og dens funktioner
 • Fremme børnenes nysgerrighed for krop og bevægelse

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi laver motoriske udfoldelser fx
 • Sanselege med forskellige dufte og smagsoplevelser.
 • Berøring og leg med forskellige materialer, f.eks. sand, vand, kartoffelmel osv.
 • Varme/kulde, våd/tør, blød/hård og glat/ru
 • Lytte oplevelser: evt. bolde med klokker, rytmelege, trommer og anden musik mm.
 • Bevægelsesaktiviteter
 • Bruge kroppen i dagligdagen, klatre op og ned af trin med fokus på selvhjulpenhed.
 • Udvikling af finmotorikken: lære selv at spise med ske, lege med puslespil osv.
 • Bevægelsesaktiviteter med fokus på sociale kompetencer: Leg, rytmik i mindre grupper.
 • Voksne som rollemodeller – de voksne går foran og er en aktiv del af legen
 • Bruge udendørs arealerne
 • Mundmotorik; blæse sæbebobler, puste fjer, bruge sugerør tale højt og lavt osv.
 • Lave forskellige motorikbaner der opfordrer børnene til at kravle, rulle, hoppe, gå baglæns, løbe, gå på tær osv.
 • Vi udviser glæde og nysgerrighed ved at udfordre kroppen motorisk.
 • Vi tager udgangspunkt i det som optager børnene.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau.
 • Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at børnene på samme vilkår deltager og inddrages i de planlagte aktiviteter, hvor vi vil være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi arbejder i små grupper og med tydelige rammer i de planlagte aktiviteter.
 • Vi laver Kuno Beller på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene.
 • Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager løbende billeder af vores forskellige aktiviteter.

Sociale kompetencer 2013(Børnehaven)

 

1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner

 • Vi inkluderer lærerplanen i planlægningen af vores daglige aktiviteter med børnene.
 • Ved start på hvert forløb, laves SMITTE model, som derefter bliver udgangspunktet for de daglige aktiviteter med børnene.

2: Dagtilbuddets værdier

I Randers Børneasyl mener vi, at det er vigtigt:

 • At alle børn føler sig inkluderet.
 • At alle børn har gode relationer til de voksne i institutionen.
 • At alle børn har gode relationer til mindst et andet barn.
 • At alle børn føler sig værdifulde og anerkendte.
 • At alle børn udvikler ansvarsfølelse og omsorg for hinanden

3: Dagtilbuddets pædagogiske principper sat i relation til de pædagogiske læreplaner

 • Vi arbejder målrettet med at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen gennem relations og ressourceorienteret tilgang med ICDP. Vi laver SMITTE model og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone i forhold til det enkelte barn.

4: Dagtilbuddets læringsforståelse

 • Vi har gennem SMITTE modellen opstillet læringsmål for børnene i de forskellige planlagte aktiviteter.
 • Vi følger spontane interesser hos børnene, og uddyber deres viden.
 • Personalet tilstræber med ord og handling, at være gode rollemodeller for børnene.

5: Børnemiljøet

 • Vi skaber de fysiske rammer der kan styrke børnenes indbyrdes relationer, samt styrke og udvikle deres sociale kompetencer. Dette er samtidig for at sikre inklusion af samtlige børn i institutionen.
 • Vi skaber trygge rammer i hverdagen. Vi tilstræber at have en anerkendende tilgang til børnene og vi er opmærksomme på, at synliggøre børnenes ressourcer overfor hinanden.

6: De pædagogiske læremål

1: Overordnede mål:

 • Inklusion af alle børn
 • Udvikling og styrkelse af sociale kompetencer
 • Omfordeling af ressourcer

2: Konkrete mål:

 • Børnene skal have styrket deres selvværd, gennem værdifulde relationer til andre børn.
 • Gode relationer på tværs af huset
 • Opbygge omsorgsfølelse for hinanden
 • Opbygge ansvarsfølelse for hinanden
 • Frigive ressourcer hos de voksne, som kan rettes mod børn med særlige behov

7: De pædagogiske metoder og aktiviteter

 • Vi har lavet mentorordning for børnene i børnehavegrupperne og for vuggestuebørnene, når de skal overflyttes til børnehaven.
 • I børnehavegrupperne sammensættes børnene 2 og 2 efter alder/færdigheder og kemi.
 • De ældste børn bliver mentorer for de yngre børn og skal i den forbindelse hjælpe dem i garderoben og gå med dem i hånden på ture ud af huset.
 • De sidste par måneder inden overflytning fra vuggestue til børnehave kobles et barn fra børnehaven på som mentor for vuggestuebarnet.
 • Børnehavebørnene hjælper vuggestuebarnet i garderoben og tager med på tur med vuggestuen, og vuggestuebarnet kommer med på tur i hans/hendes kommende børnehavegruppe.

8: Børn med særlige behov

 • Idet vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone, tager vi udgangspunkt i hvert enkelt barns udviklingsniveau når vi sammensætter børnene i mentorordningen. Dette gælder også børnene med særlige behov. Vi er opmærksomme på, at sikre succesoplevelserne ved at være på sidelinjen af disse børn og hjælpe i de situationer, hvor der er behov for det.
 • Vi laver Kuno Beller på børn med særlige behov, for at have et bedre overblik over hvordan vi kan udnytte barnets egne ressourcer til at styrke og udvikle de områder, hvor barnet har det svært.

9: Dokumentation og evaluering

 • Vi del-evaluerer vores SMITTE model løbende ud fra observationer vi dagligt laver, samt de samtaler vi har med børnene. Vi laver justeringer og ændringer, hvis det er hensigtsmæssigt. Vi inddrager forældrene i vores evaluering ved at spørge dem om, hvad deres barn fortæller derhjemme.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med gruppen.
 • Vi tager billeder af børnesammensætningen i mentorordningen og sætter dem sammen op på tavlen.
 • Vi inddrager børnenes perspektiv gennem dialog med børnene og i vores daglige samling med grupperne.
 • Vi oplever at vores mentorordning har været en stor og meget givende succes for samtlige børn. De ældste børn, der har været mentor for et yngre barn har udviklet stor ansvars og omsorgsfølelse overfor et yngre barn samtidig med, at rollen som mentor har styrket deres selvværd betragteligt.
 • Mentorordningen har til en hvis grad frigivet ressourcer til de voksne, som de har kunnet målrette mod børnene med særlige behov.
 • Vi vil fortsætte mentorordningen fremover, justeret efter børnesammensætningen på stuen.